Press

Zašto je 88% Brođana bojkotiralo izbore za vijeća mjesnih odbora?

Na izbore za vijeća mjesnih odbora u Slavonskom Brodu izašlo je samo 11.31% građana s biračkim pravom. Gradska vlast morala bi se zapitati zašto je 88% Brođana bojkotiralo ove izbore? Bojkotom izbora 88% građana poslalo je gradskoj vladajućoj koaliciji poruku da su nezadovoljni postojećim stanjem i da traže promjene u načinu na koji se upravlja gradom.

Izbori za vijeća mjesnih odbora provedeni su samo zato što je obveza njihove provedbe propisana Zakonom o lokalnoj i regionalnoj samoupravi. U Slavonskom Brodu sva politička moć koncentrirana je u rukama jednog čovjeka- gradonačelnika, što predstavlja autokratski način upravljanja. Odnos gradonačelnika prema mjesnim odborima najbolje se vidi iz zadnjeg izvješća o izvršenju gradskog proračuna za 2016. godinu. Tijekom 2016. godine gradonačelnik je na aktivnosti svog ureda potrošio više novca nego što je ukupno potrošeno na sve gradske mjesne odbore zajedno. Na aktivnosti Ureda gradonačelnika potrošeno je 612 000 kuna, a na mjesne odbore 462 000 kuna. Gradonačelnik ne želi prenijeti potrebne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada na brodske mjesne odbore jer bi s njima na mjesne odbore prenio i moć odlučivanja o trošenju novca iz gradskog proračuna. Prijenosom ovlasti na vijeća mjesnih odbora razbila bi se iluzija da je sve što se u našem gradu napravi isključiva zasluga gradonačelnika, a ne svih građana koji pune gradski proračun. Nefunkcioniranje mjesnih odbora ima za posljedicu neravnomjerni razvoj grada i negativnu selekciju političkih kadrova. Izbori za vijeća brodskih mjesnih odbora potpuno su besmisleni jer vijeća mjesnih odbora nemaju potrebne ovlasti za rad kao ni pravo samostalnog odlučivanja o izboru komunalnih prioriteta, a koje predstavlja suštinu njihovog postojanja. U našem gradu vijeća mjesnih odbora sama su sebi svrha postojanja.

Zbog nedostatka ključnih ovlasti mjesnih odbora, kao i zbog čvrstog stava da građanima ne dajemo lažna i neostvariva obećanja, naša nezavisna lista nije sudjelovala na izborima za vijeća mjesnih odbora. Nismo htjeli sudjelovati u zavaravanju naših sugrađana.

Slavonskom Brodu potrebna je decentralizacija kojom bi se građani i vijeća mjesnih odbora uključili u proces donošenja važnih odluka. Naša nezavisna lista predlaže konkretna rješenja za provedbu reformi u radu mjesnih odbora po uzoru na druge hrvatske gradove u kojima je demokracija na puno višoj razini. U drugim gradovima vijeća mjesnih odbora samostalno odlučuju o trošenju dodijeljenog proračunskog novca, a kod nas o svemu odlučuje gradonačelnik.

Naši prijedlozi i objašnjenja:

U gradskom proračunu svake godine treba osigurati četiri posto ukupno ostvarenih izvornih prihoda gradskog proračuna iz prethodne godine za prioritetno održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture i ostale potrebe građana na području mjesnih odbora. Taj novac gradonačelnik bi raspodjeljivao mjesnim odborima na osnovu kriterija razvijenosti komunalne infrastrukture i broja stanovnika u mjesnom odboru. Vijeća mjesnih odbora imala bi pravo samostalnog odlučivanja o određivanju prioriteta u koje bi se taj novac uložio. Vijeća mjesnih odbora imala bi obvezu podnošenja Gradskom vijeću godišnjih izvješća  o izvršenju programa prioriteta za održavanje i razvoj komunalne infrastrukture. Građane i vijeća mjesnih odbora treba uključiti u izradu četverogodišnjeg plana izgradnje komunalne infrastrukture pri čemu bi se rang lista projekata definirala na osnovu jasnih kriterija o stupnju izgrađenosti, a ne na osnovu toga tko je u nekom mjesnom odboru pobijedio na lokalnim izborima. Gradska uprava dužna je vijećima mjesnih odbora omogućiti ispunjenje obveza iz Zakona o pravu na pristup informacijama koje se odnose na transparentnost rada i javnu objavu službenih akata. Za rješavanje nagomilanih problema nužno je uvesti  redovito održavanje zajedničke sjednice Gradskog vijeća s predstavnicima vijeća mjesnih odbora prije donošenja gradskog proračuna. Provedba ovih mjera pokrenula bi velike pozitivne promjene u Slavonskom Brodu i uključivanje građana u društveni i politički život grada. Vijeća mjesnih odbora tada bi imala svoj smisao postojanja.